لیست قیمت محصولات legrand

لگراند | legrand

وستانت نماینده فروش محصولات لگراند

جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه Legrand و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمتهای ذکر شده در لیست به ریال می باشند

تاریخ بروز رسانی: 1393/11/25

کد کالاشرحقیمت
ترانک 50*105 لگراند (درب 65)
10424ترانک 50*105تماس
10740سه راهیتماس
10786گوشه تختتماس
10619گوشه خارجیتماس
10605گوشه داخلیتماس
10700مسدود کنندهتماس
10582پارتیشن جدا کنندهتماس
10696قطعه اتصال بدنهتماس
10801قطعه اتصال دربتماس
10952کادر دو ماژولتماس
10954کادر چهار ماژولتماس
10956کادر شش ماژولتماس
10958کادر هشت ماژولتماس
ترانک 50*105 لگراند (درب 85)
10422ترانک 50*105تماس
10522درب نرمتماس
10732سه راهیتماس
10785گوشه تختتماس
10622گوشه خارجیتماس
10602گوشه داخلیتماس
10702مسدود کنندهتماس
10582پارتیشن جدا کنندهتماس
10692قطعه اتصال بدنهتماس
10802قطعه اتصال دربتماس
10992کادر دو ماژولتماس
10994کادر چهار ماژولتماس
10996کادر شش ماژولتماس
10998کادر هشت ماژولتماس
ترانک 50*195 لگراند
10452ترانک 50*195تماس
10522درب نرمتماس
10472دربتماس
10732سه راهیتماس
10792گوشه تختتماس
10635گوشه خارجیتماس
10606گوشه داخلیتماس
10707مسدود کنندهتماس
10582پارتیشن جدا کنندهتماس
10691قطعه اتصال بدنه خاریتماس
10692قطعه اتصال بدنه چسبیتماس
10802قطعه اتصال دربتماس
10992کادر دو ماژولتماس
10994کادر چهار ماژولتماس
10996کادر شش ماژولتماس
10998کادر هشت ماژولتماس
ترانک 50*150 لگراند
10427ترانک 50*150تماس
10732سه راهیتماس
10789گوشه تختتماس
10635گوشه خارجیتماس
10606گوشه داخلیتماس
10703مسدود کنندهتماس
10742پارتیشن جدا کنندهتماس
10691قطعه اتصال بدنهتماس
10801قطعه اتصال دربتماس
10952کادر دو ماژولتماس
10954کادر چهار ماژولتماس
10956کادر شش ماژولتماس
10958کادر هشت ماژولتماس
ترانک 50*80 لگراند
10462ترانک 50*80 با دربتماس
10412ترانک 50*80تماس
10521درب نرم 65تماس
10735سه راهیتماس
10767گوشه تختتماس
10622گوشه خارجیتماس
10602گوشه داخلیتماس
10722مسدود کنندهتماس
10582پارتیشن جدا کنندهتماس
10691قطعه اتصال بدنهتماس
10801قطعه اتصال دربتماس
10952کادر دو ماژولتماس
10954کادر چهار ماژولتماس
10956کادر شش ماژولتماس
10958کادر هشت ماژولتماس
مکانیزم های لگراند
77210پریز برق ارت دارتماس
77214پریز برق ارت دار قرمزتماس
50299ضامن پریز UPSتماس
677126پریز برق ارت دار سبزتماس
677127پریز برق ارت دار نارنجیتماس
77505پریز برق ارت دار MKتماس
677110کلید تک پل پهنتماس
677111کلید تک پل تبدیل پهنتماس
677100کلید تک پل باریکتماس
77040شاسی زنگ پهنتماس
77030شاسی زنگ باریکتماس
78786پریز TV-SAT-Rتماس
677137پریز آنتن میانیتماس
677138پریز آنتن انتهاییتماس
677135پریز TV-SAT-Rتماس
76561پریز شبکه باریک LCS2/CAT6تماس
76564پریز شبکه پهن LCS2/CAT6تماس
76551پریز شبکه باریک LCS2/CAT5eتماس
76554پریز شبکه پهن LCS2/CAT5eتماس
78730پریز تلفن باریکتماس
78731پریز تلفن پهنتماس
78761پورت USBتماس

همچنین ببینید

سوپیتا | SOUPITA

لیست قیمت محصولات سوپیتا

وستانت نماینده فروش محصولات سوپیتا جهت اطلاع از قیمت داکت و ترانک سوپیتا و آگاهی …