لیست قیمت محصولات legrand

لگراند | legrand

وستانت نماینده فروش محصولات لگراند

جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه Legrand و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمتهای ذکر شده در لیست به ریال می باشند

تاریخ بروزرسانی: 1393/11/25

کد کالا شرح قیمت
ترانک 50*105 لگراند (درب 65)
10424 ترانک 50*105 تماس
10740 سه راهی تماس
10786 گوشه تخت تماس
10619 گوشه خارجی تماس
10605 گوشه داخلی تماس
10700 مسدود کننده تماس
10582 پارتیشن جدا کننده تماس
10696 قطعه اتصال بدنه تماس
10801 قطعه اتصال درب تماس
10952 کادر دو ماژول تماس
10954 کادر چهار ماژول تماس
10956 کادر شش ماژول تماس
10958 کادر هشت ماژول تماس
ترانک 50*105 لگراند (درب 85)
10422 ترانک 50*105 تماس
10522 درب نرم تماس
10732 سه راهی تماس
10785 گوشه تخت تماس
10622 گوشه خارجی تماس
10602 گوشه داخلی تماس
10702 مسدود کننده تماس
10582 پارتیشن جدا کننده تماس
10692 قطعه اتصال بدنه تماس
10802 قطعه اتصال درب تماس
10992 کادر دو ماژول تماس
10994 کادر چهار ماژول تماس
10996 کادر شش ماژول تماس
10998 کادر هشت ماژول تماس
ترانک 50*195 لگراند
10452 ترانک 50*195 تماس
10522 درب نرم تماس
10472 درب تماس
10732 سه راهی تماس
10792 گوشه تخت تماس
10635 گوشه خارجی تماس
10606 گوشه داخلی تماس
10707 مسدود کننده تماس
10582 پارتیشن جدا کننده تماس
10691 قطعه اتصال بدنه خاری تماس
10692 قطعه اتصال بدنه چسبی تماس
10802 قطعه اتصال درب تماس
10992 کادر دو ماژول تماس
10994 کادر چهار ماژول تماس
10996 کادر شش ماژول تماس
10998 کادر هشت ماژول تماس
ترانک 50*150 لگراند
10427 ترانک 50*150 تماس
10732 سه راهی تماس
10789 گوشه تخت تماس
10635 گوشه خارجی تماس
10606 گوشه داخلی تماس
10703 مسدود کننده تماس
10742 پارتیشن جدا کننده تماس
10691 قطعه اتصال بدنه تماس
10801 قطعه اتصال درب تماس
10952 کادر دو ماژول تماس
10954 کادر چهار ماژول تماس
10956 کادر شش ماژول تماس
10958 کادر هشت ماژول تماس
ترانک 50*80 لگراند
10462 ترانک 50*80 با درب تماس
10412 ترانک 50*80 تماس
10521 درب نرم 65 تماس
10735 سه راهی تماس
10767 گوشه تخت تماس
10622 گوشه خارجی تماس
10602 گوشه داخلی تماس
10722 مسدود کننده تماس
10582 پارتیشن جدا کننده تماس
10691 قطعه اتصال بدنه تماس
10801 قطعه اتصال درب تماس
10952 کادر دو ماژول تماس
10954 کادر چهار ماژول تماس
10956 کادر شش ماژول تماس
10958 کادر هشت ماژول تماس
مکانیزم های لگراند
77210 پریز برق ارت دار تماس
77214 پریز برق ارت دار قرمز تماس
50299 ضامن پریز UPS تماس
677126 پریز برق ارت دار سبز تماس
677127 پریز برق ارت دار نارنجی تماس
77505 پریز برق ارت دار MK تماس
677110 کلید تک پل پهن تماس
677111 کلید تک پل تبدیل پهن تماس
677100 کلید تک پل باریک تماس
77040 شاسی زنگ پهن تماس
77030 شاسی زنگ باریک تماس
78786 پریز TV-SAT-R تماس
677137 پریز آنتن میانی تماس
677138 پریز آنتن انتهایی تماس
677135 پریز TV-SAT-R تماس
76561 پریز شبکه باریک LCS2/CAT6 تماس
76564 پریز شبکه پهن LCS2/CAT6 تماس
76551 پریز شبکه باریک LCS2/CAT5e تماس
76554 پریز شبکه پهن LCS2/CAT5e تماس
78730 پریز تلفن باریک تماس
78731 پریز تلفن پهن تماس
78761 پورت USB تماس

همچنین ببینید

سوپیتا | SOUPITA

لیست قیمت محصولات سوپیتا

وستانت نماینده فروش محصولات سوپیتا جهت اطلاع از قیمت داکت و ترانک سوپیتا و آگاهی …