لیست قیمت محصولات Schneider

اشنایدر اکتاسی | schneider actassi

وستانت نماینده فروش محصولات اشنایدر

جهت اطلاع از قیمت تجهیزات شبکه Schneider و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمت های ذکر شده در لیست به ریال می باشند

تاریخ بروز رسانی: 1396/07/26

کد کالاشرحقیمت
ترانکینگ اشنایدر
ترانک 50*100 اشنایدر
ETK10150Eترانک 50*100 اشنایدر همراه با دربتماس
ETK100092Eپارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10120Eزاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10130Eزاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10140Eزاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10151Eسه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10170Eدرزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK100060Eمسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ETK10171Eبست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*100تماس
ترانک 50*80 اشنایدر
ETK80550Eترانک 50*80 اشنایدر همراه با دربتماس
ETK100092Eپارتیشن اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80520زاویه داخلی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80530زاویه خارجی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80540زاویه تخت اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80551سه‌راهی اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80570درزگیر اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80560مسدود کننده اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
ETK80571بست کابل اشنایدر مخصوص ترانک 50*80تماس
قاب و پریز اشنایدر
ETK10198Eقاب تکی اشنایدر جهت فیس 45*45تماس
ETK10197Eقاب دو تایی اشنایدر جهت فیس 45*45تماس
ETK10187Eقاب سه تایی اشنایدر جهت فیس 45*45تماس
ETK10183Eقاب چهار تایی اشنایدر جهت فیس 45*45تماس
ETK10194قاب تکی اشنایدر جهت فیس 86*86تماس
ETK21045E پریز برق سفید اشنایدرتماس
ETK21045ER پریز برق قرمز اشنایدر (پریز UPS اشنایدر)تماس
ETK45245E فیس پلیت دو پورت اشنایدر 45*45تماس
ETK45045E فیس پلیت تک پورت پهن اشنایدر 45*45تماس
ETK45022E فیس پلیت تک پورت باریک اشنایدر 22*45تماس
ETK45122پوشاننده باریک اشنایدر (کورکن باریک) 22*45تماس
???پوشاننده پهن (کورکن پهن) 45*45تماس
کابل شبکه اشنایدر اکتاسی
ACT4P5EUCM3RBBUکابل شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی، 100MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
ACT4P5ESCM3RBBUکابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی، 155MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشیتماس
ACT4P6UCM3RBBU4کابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 24AWG، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
ACT4P6UCM3RBBUکابل شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
ACT4P6ULS3RBWEکابل شبکه Cat6 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
2D4P6T2PS3RBUکابل شبکه Cat6 F2 UTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
ACT4PF6ULS3RBWEکابل شبکه Cat6 F2 UTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاس | سفارشیتماس
ACT4P6SCM3RBBUکابل شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
VDIC176218کابل شبکه Cat6 SFTP LSZH اشنایدر اکتاسی، 250MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاستماس
ACTTG4P6ASCM3RBUکابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 500MHz، حلقه 305 متری، فلوک پاستماس
VDIC62X218کابل شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشیتماس
VDIC68X218F01کابل شبکه Cat6A FFTP 10G LSFRZH اشنایدر اکتاسی، 550MHz، حلقه 500 متری، فلوک پاس | سفارشیتماس
پچ کورد اشنایدر اکتاسی
ACTPC5EUBCM10BUپچ کورد Cat5e UTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
ACTPC5EUBCM20BUپچ کورد Cat5e UTP 2m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
ACTPC5EUBCM30BUپچ کورد Cat5e UTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
ACTPC6UBCM05پچ کورد Cat6 UTP 0.5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاستماس
ACTPC6UBCM10پچ کورد Cat6 UTP 1m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاستماس
ACTPC6UBCM20پچ کورد Cat6 UTP 2m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاستماس
ACTPC6UBCM30پچ کورد Cat6 UTP 3m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاستماس
ACTPC6UBCM50پچ کورد Cat6 UTP 5m اشنایدر اکتاسی، موجود در 5 رنگ مختلف، فلوک پاستماس
ACTPC6SBCM10BUپچ کورد Cat6 FTP 1m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
ACTPC6SBCM30BUپچ کورد Cat6 FTP 3m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
VDIP18464050پچ کورد Cat6 FTP 5m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
VDIP184640100پچ کورد Cat6 FTP 10m اشنایدر اکتاسی، آبی رنگ، فلوک پاستماس
VDIP185X46010پچ کورد Cat6A SFTP 10G 1m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاستماس
VDIP185X46030پچ کورد Cat6A SFTP 10G 3m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاستماس
VDIP185X46050پچ کورد Cat6A SFTP 10G 5m اشنایدر اکتاسی، خاکستری رنگ، فلوک پاستماس
RJ6T2/30PLپچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 3m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاستماس
RJ6T2/50PLپچ کورد Cat6 F2 UTP LSZH 5m اشنایدر اکتاسی، سفید رنگ دارای 5 لیبل رنگی، فلوک پاستماس
کیستون شبکه اشنایدر اکتاسی
RJ11VMJLCCV2کیستون تلفن RJ11 کلیپسالتماس
ACTRJSM5ENSUWEکیستون شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسیتماس
VDIB17766UBKکیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی رنگ مشکیتماس
VDIB17736Uکیستون شبکه Cat6 UTP شاتردار کلیپسالتماس
VDIB17726U01کیستون شبکه Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی S-One بدون نیاز به ابزارتماس
ACTRJSM6NSSکیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیتتماس
ACTRJSM6NSSPکیستون شبکه Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنلتماس
ACTRJSMTG6ANSSکیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در فیس پلیتتماس
ACTRJSMTG6ANSSPکیستون شبکه Cat6A FTP 10G اشنایدر اکتاسی جهت استفاده در پچ پنلتماس
پچ پنل اشنایدر اکتاسی
VDIG141501پچ پنل تلفنی 50 پورت اشنایدر اکتاسی | سفارشیتماس
ACTPP5EU24NSSپچ پنل Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلوددتماس
VDIG112241U60پچ پنل کشویی Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشیتماس
ACTPP6U24NSSپچ پنل Cat6 UTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آنلوددتماس
VDIG118241BX0پچ پنل کشویی Cat6A STP 10G اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای 24 عدد کیستون S-One بدون نیاز به ابزار و سینی مخصوص با نگهدارند های هوشمند | سفارشیتماس
ACTPPS24NSUفریم پچ پنل FTP اشنایدر اکتاسی 24 پورت آلوددتماس
RJ6A1/24PPPSپچ پنل Cat6 UTP هوشمند اشنایدر اکتاسی 24 پورت دارای لیبل داینامیک با 6 رنگ مختلف و ظریفت ورود 5 رقم شماره، قابلیت اعلام هشدار درصورت قطعی و امکانات دیگرتماس

همچنین ببینید

سوپیتا | SOUPITA

لیست قیمت محصولات سوپیتا

وستانت نماینده فروش محصولات سوپیتا جهت اطلاع از قیمت داکت و ترانک سوپیتا و آگاهی …